Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Welkom bij Medesthetics!

In deze voorwaarden en bepalingen worden de regels en bepalingen beschreven voor het gebruik van de website van Medesthetics, die te vinden is op https://medesthetics.eu.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Blijf Medesthetics niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen die op deze pagina staan vermeld.

Algemene Voorwaarden Medesthetics Groothandel in Medische en Cosmetische Apparatuur

1. Definities

1.1 Medesthetics Groothandel: Medesthetics, de rechtspersoon die medische en cosmetische apparatuur verkoopt en/of verhuurt.

1.2 Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Medesthetics Groothandel.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Medesthetics Groothandel.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

3. Aanbiedingen en Offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Medesthetics Groothandel zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Medesthetics Groothandel behoudt zich het recht voor om prijzen en specificaties te wijzigen.

4. Betalingsmogelijkheden

4.1 Medesthetics Groothandel biedt diverse betalingsmogelijkheden, waaronder:

- Directe Koop: De klant betaalt het volledige aankoopbedrag direct bij de aanschaf van de apparatuur.

- Huurkoop: De klant moet voldoen aan een aanbetaling van 40% en daarna betaalt de klant in termijnen over een afgesproken periode, waarbij de eigendom van de apparatuur overgaat naar de klant na volledige betaling.

4.2 Betalingstermijnen en -voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst tussen Medesthetics Groothandel en de klant.

5. Niet-tijdige betaling

5.1 U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum van uw huurkoopcontract. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

a) Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt de ondernemer u een herinnering. U krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.

b) Als u na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is de ondernemer gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten.

c) Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

d) De ondernemer kan ten voordele van u afwijken van genoemde bedragen en percentages.

6. Levering en Risico

6.1 Levering van de apparatuur vindt plaats op het overeengekomen adres en tijdstip.

6.2 Het risico van de geleverde goederen gaat over op de klant op het moment van levering.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De geleverde apparatuur blijft eigendom van Medesthetics Groothandel totdat de klant alle betalingsverplichtingen volledig heeft voldaan.

8. Garantie en Onderhoud

8.1 Medesthetics Groothandel staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde apparatuur conform de geldende garantievoorwaarden voor 24 maanden.

8.2 Onderhoud van de apparatuur kan worden afgesproken in een aparte overeenkomst, waarbij de kosten en voorwaarden duidelijk worden vastgelegd.

9. Retournering

9.1 Retournering van geleverde goederen is helaas niet mogelijk om ná aankoop te retourneren bij Medesthetics Groothandel. Niet tevreden over onze apparatuur? Neem dan contact met ons op.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Medesthetics Groothandel is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

11. Privacy

11.1 Medesthetics Groothandel behandelt persoonsgegevens van de klant vertrouwelijk en conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

12. Toepasselijk Recht en Geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten tussen Medesthetics Groothandel en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Medesthetics Groothandel is gevestigd.

13. Vragen en Klachten

13.1 De ondernemer streeft ernaar vragen of klachten zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor administratieve vragen of klachten over de inhoud van de opleiding is de ondernemer telefonisch en per e-mail bereikbaar. Binnen tien werkdagen na ontvangst worden deze vragen of klachten behandeld. Als een kwestie meer tijd vereist, ontvangt de klant een bericht van ontvangst met een indicatie van wanneer een antwoord kan worden verwacht.

13.2 Fouten in studiepakketten en verzendingen worden door de ondernemer zoveel mogelijk voorkomen. Mocht er desondanks een probleem zijn, meld dit dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. Klachten moeten tijdig, volledig en duidelijk worden ingediend bij de ondernemer. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend, worden als niet-ontvankelijk beschouwd. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat valt onder de geschillenregeling van artikel 16.

14. Geschillenregeling

14.1 De overeenkomst valt onder Nederlands recht, tenzij dwingend recht het recht van een ander land van toepassing verklaart.

14.2 Geschillen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer geleverde diensten en zaken kunnen worden voorgelegd aan De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Meer informatie is beschikbaar op: [www.degeschillencommissie.nl](www.degeschillencommissie.nl).

14.3 De Geschillencommissie neemt een geschil pas in behandeling als de klacht eerst volgens artikel 15 bij de ondernemer is ingediend zonder bevredigende oplossing.

14.4 Een geschil moet binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht volgens artikel 15 bij De Geschillencommissie worden ingediend.

14.5 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

14.6 Wanneer een geschil wordt voorgelegd aan De Geschillencommissie, is de ondernemer hieraan gebonden.

14.7 Als de ondernemer een geschil aan De Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij schriftelijk vragen of de klant binnen 5 weken akkoord gaat. De ondernemer moet daarbij aankondigen dat hij zich na deze termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.